Alquímia

Què és la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social?

La Llei General de discapacitat (LGD) és una normativa d'àmbit nacional destinada a garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans.

En el seu article 42.1 estableix que les empreses públiques i privades que donen feina a 50 o més treballadors estan obligades a que, com a mínim, el 2% d'aquests tinguin el certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Certificat d'excepcionalitat

El certificad d’excepcionalitat és un document que acredita que l’empresa no pot complir amb el 2% de treballadors amb discapacitat en plantilla exigit per la Llei, per algun d’aquests motius degudament justificat:

  • Impossibilitat de trobar perfils adequats per a les posicions demandades després d’haver efectuat totes les gestions necessàries per aconseguir-ho.
  • Quan existeixin i s’aacreditin causes organitzatives, productives o econòmiques.

Aquest document permet el compliment de la legislació a través de les Mesures Alternatives i té una durada de 3 anys.

Mesures alternatives

Les mesures alternatives que les empreses podran aplicar per complir amb l’obligación de reserva d’ocupació en favor de les persones amb discapacitat son les següents:

  • Contractar un treballador autònom amb discapacitat o un Centre Especial d’Ocupació per al subministrament de matèries primeres, maquinaria, bens d’equipament o qualsevol altre tipus de bens necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat mercantil.
  • Contractar un treballador autònom amb discapacitat o un Centre Especial d’Ocupació per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
  • Realitzar donacions a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a objectiu la inserció laboral i la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat*.
  • La constitució d’un enclau laboral, prèvia subscripció d’un contracte amb un Centre Especial d’Ocupació.

*Fundación Prevent és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la inserció laboral i la creació d’ocupació per a persones amb discapacitat. Les donacions a la Fundación computen com a mesura alternativa i a més et permetran, si ho desitges, tenir accés a opcions de voluntariat corporatiu.

Per a més informació sobre la LGD o la tramitació de l'excepcionalitat consulta amb les nostres consultores en discapacitat i empresa.

BARCELONA

El fet de contactar amb qualsevol d’aquestes adreces de correu electrònic significa que has llegit i acceptat la nostra política de privacitat.