Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad aquí.

En què consisteix?

Aula de Emprendedores Segunda Edición

110 hores de formació en emprenedoria:

 

  • 40 hores de sessions acadèmiques impartides per professorat d'ESADE(*)

 

Aula de Emprendedores Segunda Edición

 

  • 70 hores de tallers i conferències a càrrec d’experts i directius d’empreses(*)

 

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Acompanyament individualitzat per un tutor (directiu d’empresa) durant tota la formació i posada en marxa i/ o acceleració de la iniciativa empresarial.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Presencia en un espai de Networking entre l’àmbit acadèmic, empresarial i els propis alumnes/ emprenedors.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Suport econòmic per a la posada en marxa o acceleració del negoci.

  • Concessió de 6 beques de 5.000€* pels sis projectes millor valorats.
    (*) Tractament fiscal de la beca: D’acord amb allò que estableix l’article 17.2.h) de la llei 35/2006 de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques, les beques tindran la consideració de rendiment del treball, per la qual cosa se’ls aplicarà el tipus de retenció establert en l’escala de retencions de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques, amb una retenció mínima del 2%. El beneficiari podrà sol·licitar a Fundació Prevent previ al cobrament de la beca, una retenció superior.

  • L’assignació de les beques està subjecte a la valoració global final realitzada pel Comitè Avaluador, format per tutors, representats d’ESADE i de Fundació Prevent. Els criteris de valoració es donaran a conèixer durant el curs.
Accesibilidad

(*) Materials accessibles per als alumnes amb discapacitat visual i classes signades per intèrpret de llengua de signes.

Entidad adherida a: